Fri rettshjelp

Hjem » Fri rettshjelp

Forenede Advokater

Fri rettshjelp – noe for deg?

Man er kjent med at det kan være kostbart å engasjere advokat. Vi vil derfor undersøke om det finnes rettshjelpsordninger klienten kan få dekning for sine omkostninger. Dette kan være rettshjelpsforsikringer eller rettshjelpsdekning i medhold av lov om fri rettshjelp.

Fri rettshjelp

To vilkår for kostnadsdekning

I forhold til spørsmål om kostnadsdekning via ordningen med fri rettshjelp, er det i utgangspunktet to hovedvilkår. Det økonomiske vilkåret er at klienten ikke har en samlet brutto årsinntekt som overstiger kroner 246.000,– og ikke har en nettoformue over kroner 100.000,–(2009). Er klienten samboer eller gift, foretas det i utgangspunktet en økonomisk identifikasjon som medfører at samlet bruttoinntekt for samboerne/ektefellene ikke må overstige kroner 369.000,–

Videre er det i utgangspunktet et krav om at spørsmålet saken dreier seg om hører til de spørsmål som er prioritert. Hvor de økonomiske og materielle vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt, kan våre advokater innvilge fri rettshjelp.

Økonomiske vilkår og egenandel

Fylkesmannen kan innvilge fri rettshjelp

Fylkesmannen kan dispensere fra de økonomiske vilkårene. I praksis dispenseres det sjeldent dersom inntektsoverskdirelsen er over 15.000–20.000 kroner. Også for andre sakstyper (ikke prioriterte saker) kan fylkesmannen innvilge, innvilges fri rettshjelp. For dispensasjon fra de økonomiske eller materielle vilkår, må det inngis særskilt søknad til fylkesmannen.

Normalt må den som får fri rettshjelp betale en egenandel på NOK 890,- for fritt rettsråd (2010). For fri sakførsel er egenandelen 25 % av advokatutgiftene oppad begrenset til NOK 4.450,- (2010). I enkelte tilfeller kan man søke om fritak fra egenandelen.

Gratis rådgivning

Kostnadsfri konsultasjon og eposthjelp

Har du en sak?

Våre advokater kan gi korte gratis svar pr e-post og inntil en halvtime gratis konsultasjon for å avklare om klienten har en sak. Videre vil våre advokater undersøke om det finnes rettshjelpordninger klienten kan få dekning for sine omkostninger.

Lov om fri rettshjelp

Klienten an få dekning for sine omkostninger via rettshjelpforsikringer. I tillegg kan klienten få dekning for sine omkostninger via rettshjelpsdekning i medhold av lov om fri rettshjelp.

Spørsmål til ordningen med fri rettshjelp?

Kontakt oss gjerne på vårt kontor i Drammen for å se hva vi kan hjelpe deg med!